close

ÁSZF

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2022. augusztus 01-től

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-954238 cégjegyzékszámon bejegyzett Büsscher & Hoffmann Kft.
1082 Budapest, Futó u. 35-37. V. em. 532. alatti székhelyű cég, mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és a Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.
Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

I. A szállítási szerződés létrejötte

 1. A Megrendelő a megrendelést e-mail útján a Megrendelőlap megfelelő kitöltésével a kért szállítási határidő előtt legalább 8 nappal köteles eljuttatni a Szállítónak.
  1.1. A Megrendelőlap kitöltésével a megrendelésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  1.1.1 A Megrendelő megnevezését, cégjegyzékszámát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
  1.1.2 A megrendelt áru adatait (megnevezése, mennyisége, cikkszáma)
  1.1.3 A teljesítés helyét (Szállító telephelye, megrendelő telephelye, egyéb helyszín)
  1.1.4 A teljesítés elvárt időpontját
  1.1.5 A fuvarozás módját
  • amennyiben a fuvarozást a Megrendelő saját fuvareszközével végzi, vagy azzal fuvarozót bíz meg, akkor az áru átvételére jogosult személy nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát és elérhetőségét, továbbá a fuvareszköz adatait (típus, rendszám) és az átvétel várható időpontját
  • amennyiben a fuvarozás a Szállító fuvareszközével vagy általa megbízott fuvarozóval történik, az áru átvételére jogosult személy pontos adatait (név, cím, személyi igazolvány száma, elérhetősége)
  • a fuvarozás során felmerülő speciális elvárásokat (méret vagy súlykorlátozás, behajtási engedély szükségessége, daruzható fuvareszköz stb.).
 2. A megrendelést a Szállító 5 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a Megrendelő részére.
  2.1. Amennyiben a Szállító a Megrendelést 5 munkanapon belül nem igazolja vissza a Megrendelő részére, akkor a megrendelés visszautasítottnak tekintendő és a Szállítási szerződés a felek között nem jön létre.
  2.2. Amennyiben a Szállító a megrendelés visszaigazolásában a megrendelésben szereplő paraméterektől eltérő adatokkal igazolja vissza a megrendelést, akkor ez a részéről adott ajánlatnak tekintendő és a Szállítási szerződés a Megrendelő írásos visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, az ajánlat visszautasítottnak tekintendő.
 3. A megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződés bontó feltételei a következők:
  3.1. ha a Megrendelő a megrendelését a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban visszavonja (a Szállítási Szerződést felmondja),
  3.2. ha a Szállító a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban jelzi a Megrendelőnek, hogy a megrendelt árut valamilyen okból nem tudja biztosítani,
  3.3. ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvareszközzel történne, de a fuvarozó az áru átvétele céljából a Szállító telephelyén a visszaigazolt megrendelés szerinti időpontot követő 3 munkanapon belül nem jelenik meg,
  3.4. ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Szállító által biztosított fuvareszközzel történne, de a teljesítés azért hiúsul meg, mert a Megrendelő nem biztosítja a teljesítés feltételeit illetve a teljesítés helyszínén és időpontjában a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét.
 4. A Szállító prospektusaiban, reklámjaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, árukra vonatkozó rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.
 5. Az áruk árát a megrendelés visszaigazolását követően a Szállító jogosult egyoldalúan módosítani az alábbi esetekben:
  5.1. jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
  5.2. ha az alapanyagárak vagy a Szállító tevékenységének egyéb költségei több mint 5 %-kal emelkednek.
  5.3. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és a teljesítés időpontjában a Magyar Nemzeti Bank EUR devizaárfolyama a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes EUR árfolyamhoz képest 5 %-ot meghaladóan eltér.
 6. A Szállító 5.3. pontban írt árváltoztatása esetén a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni anélkül, hogy Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.
 7. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a számla esedékességének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat fizetésére köteles.

II. A megrendelés teljesítése

 1. A megrendelés teljesítésére a Szállító telephelyén, a Megrendelő telephelyén vagy a Megrendelő által megjelölt helyszínen kerülhet sor.
  1.1. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Szállító telephelye, akkor a Szállító az árut a Megrendelőnek vagy az általa megnevezett fuvarozónak a fuvareszközre felrakva adja át. Az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő vagy a fuvarozója általi aláírásával történik.
  1.2. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Megrendelő telephelye vagy az általa megjelölt helyszín, akkor az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt személy általi aláírásával történik.
  1.2.1. Amennyiben a Megrendelő az 1.2. pontban írt átadás-átvétel során a teljesítés helyszínén és időpontjában nem biztosítja a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét, akkor a Szállító vagy fuvarozója 1 órás várakozást követően jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
 2. A Szállító vállalja, hogy 3 vagy annál több szabványos EURO vagy EUR méretű egyutas raklapot meghaladó mennyiségű áru megrendelése esetén a megrendelt árut Magyarország területén a megrendelésben megjelölt helyszínre ingyenesen leszállítja.
  2.1. 3 raklap alatti mennyiség esetén a fuvarozás – amennyiben a fuvarozás költségeiről a felek a teljesítést megelőzően ettől eltérően írásban nem állapodnak meg – a Megrendelő költségére történik.
 3. A teljesítés helyszínén történő várakozás 1 óráig ingyenes, azt meghaladó időtartam esetén költségtérítés ellenében lehetséges.
 4. Ha a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvareszközzel történik, a fuvareszközt a Megrendelő a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy a Szállító nyitvatartási idején belül elegendő idő legyen az áru berakodására.
 5. A teljesítés raklapon, a Szállító által összeállított, un. bontatlan csomagolásban történik. A raklapnyi mennyiség alatti rendelési tételek esetén az áru nettó értékére vonatkoztatott 2 %-os mértékű kezelési felár felszámítására kerülhet sor.
  5.1. A Szállító raklaphasználati díjat számít fel EURO és egyutas raklapok esetében is, amely a számlában a termékekkel együtt kerül kiszámlázásra. A raklap árát a mindekor érvényes árlista tartalmazza.
 6. A teljesítési helyen történő lerakodás helyszínének megfelelőségéért a Megrendelő felel. A lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Ha a Megrendelő nem biztosít a lerakodásra megfelelő helyszínt vagy a raklapok mozgatásához szükséges megfelelő eszközt (targoncát, darut), akkor a Szállító vagy fuvarozója jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
  6.1. Ha a teljesítés helyére történő behajtáshoz engedélyre van szükség, akkor azt a Megrendelő köteles biztosítani.
 7. A kárveszély az átadás-átvétellel (a szállítólevél aláírásával) száll át a Megrendelőre.
 8. A Szállító a megrendelés teljesítését megtagadhatja, ha a megrendelés teljesítése esetén a Megrendelőnek a Szállítási Keretszerződés 6. pontjában írt Tolerált Tartozást (bruttó lejárt és nem lejárt kintlévőség összessége, azaz Hitelkeret) meghaladó mértékű tartozása keletkezne a Szállító felé.
 9. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a nagykereskedelmi tevékenysége körében az árut külföldi gyártótól szerzi be, ezért a teljesítési határidőt érintő esetleges késedelméért nem terheli felelősség, amennyiben az a beszállítója késedelmére vezethető vissza.
 10. A Megrendelő köteles az árut az átvételt megelőzően megvizsgálni és az esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait a szállítólevélen írásban rögzíteni. Hiány vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő a szállítólevélen történt rögzítésen kívül az átadás-átvételkor köteles pontos, a fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvet felvenni, fotódokumentációt készíteni és a szállítólevél másolatával együtt az átvételt követő első munkanapon a Szállító részére megküldeni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a mennyiségi hiányért, minőségi hibáért, illetve kárért a Szállító nem felel.
  10.1. Az átvételt követően a Szállító mennyiségi kifogást nem fogad el.
  10.2. A Megrendelő az átadást követő 8 napon belül jogosult arra, hogy a Szállítóval írásban közölje az áruval kapcsolatos, az átvételkor nem észlelt minőségi kifogásait. A Megrendelő ezt követően minőségi kifogást csak akkor jogosult jelezni a Szállító felé, ha az az átadást követő 8 napon belül nem volt felismerhető (rejtett hiba). Rejtett hiba esetén a Megrendelő a hiba felismerésétől számított 8 napon belül köteles kifogásait közölni.
  10.2.1 A 10.2. pontban írtak szerint jelzett minőségi kifogás esetén a Szállító köteles a kifogást kivizsgálni és a kifogás indokoltsága esetén az árut kicserélni vagy árengedményt adni. A Szállító mennyiségi hiány és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
  10.2.2 Értékcsökkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Ilyen árukra a Szállító a felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja azzal, hogy a felelősség kizárásának ellentételezése az adott árengedmény mértékével egyező.
 11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árut az átvételt követően a felhasználásig maró folyadékoktól, sugárzó hőtől, napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni és mechanikus behatásoktól meg kell óvni. A tekercsben szállított árut állítva kell tárolni, raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók.

III. Jótállás

 1. A Szállító az általa értékesített termékekre 12 hónap kellékszavatosságot vállal.
 2. Szállító az áruk minőségét teljesítménynyilatkozattal tanúsítja. A használati, kezelési útmutató elérhető a www.bueho.hu internetes oldalon. Szállító szavatol azért, hogy az általa forgalmazott áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.
 3. A Szállító kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alkalmassági előírásainak.

IV. Tulajdonjog fenntartás

 1. A Szállító a Szállítási Keretszerződésben a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntarthatja.
 2. Tulajdonjog fenntartás esetén a Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti, és fel nem dolgozhatja.
 3. A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.
 4. Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

V. Vis maior

 1. Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. A szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti az egész szerződés érvényességét.
 2. A szerződés alkalmazásában minden értesítés, nyilatkozat írásban, személyesen, futár útján, ajánlott-tértivevényes küldeményként teendő meg a Felek szerződésben írt címére. Az értesítés, nyilatkozat• személyesen vagy futár útján elküldés esetén a címzett általi átvétel napján,
  • ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpont, vagy amennyiben a tértivevény a fenti címről (címváltozás előzetes, írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, a postára adástól számított 5. napon tekintendő közöltnek.
 3. Felek a szerződés rendelkezéseit valamint a szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutó valamennyi információt üzleti titokként kezelik, és időkorlátozás nélkül megőrzik
 4. Az ÁSZF rendelkezései a Szállítási Keretszerződés rendelkezéseivel együtt értelmezendők és a felekre a Szállítási Keretszerződés hatálya alatt kötelező érvényűek azzal, hogy a Felek a Szállítási Keretszerződés aláírásával elfogadják jelen ÁSZF feltételeit is.

 

Budapest, 2022. július 15.