close

Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztatás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. §-ai értelmében érintettek számára
Felelős a GDPR 24. § értelmében:

 

Büsscher & Hoffmann Kft
H-1082 Budapest
Futó u. 35-37.
V. em. 532. ajtó
hungaria@bueho.at

 

képviseli:
Böcskei Zsolt és Karl Landl ügyvezetők

 

Adatvédelmi tisztviselő a GDPR 37. és az azt követő §-ai értelmében:
A BÜSSCHER egy magánvállalkozás, nem pedig hatóság vagy közület a GDPR 37. § (1) bekezdés a) alpontja értelmében. Főtevékenységünk keretében a GDPR 37. § (1) bekezdés b) és c) alpontja értelmében nem végzünk sem átfogó feldolgozásokat speciális adatkategóriákról vagy személyes adatokról, sem büntetőjogi ítéletekről és bűncselekményekről, és érintett személyek átfogó, rendszeres és szisztematikus felügyeletével sem foglalkozunk. Ezért a BÜSSCHER nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni.

 

Személyes adatok kezelése:
A BÜSSCHER a személyes adatok védelmét nagyon komolyan veszi.

A személyes adatok e tekintetben olyan információk, amelyek egyénileg hozzárendelhetők Önhöz. Ilyenek például az Ön címe, neve, levélcíme, e-mail címe és telefonszáma. Olyan adatok, mint például az egy webhelyet meglátogató felhasználók száma, nem személyes adatok, mert nem rendelhetők hozzá egy személyhez.

A BÜSSCHER a személyes adatokat a törvényes adatvédelmi előírások (különösen a GDPR), valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján kezeli.

Adatai általunk történő jogellenes feldolgozásával kapcsolatban a GDPR 77. § értelmében panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál. Rendszerint szokásos lakóhelye vagy munkahelye, vagy pedig vállaltunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett személyek jogai:
Ön jogosult:

 • a GDPR 15. § értelmében felvilágosítást kérni Önnek általunk feldolgozott személyes adatairól. Különösképpen az alábbiakról kérhet felvilágosítást: a személyes adatok feldolgozásának céljai, azon címzettek kategóriái, akikkel az Ön adatait közölték vagy közölni fogják, személyes adatai megőrzésének tervezett időtartama, a feldolgozás helyesbítésére, törlésére, korlátozására vagy a kifogásolásra vonatkozó jog fennállása, a panasztételre vonatkozó jog fennállása, az Ön adatainak eredete, amennyiben nem nálunk keletkeztek, valamint automatikus döntéshozatal fennállása, beleértve a profilakotást és adott esetben értékelhető információk kérése mindezek részleteiről;
 • a GDPR 16. § értelmében az általunk tárolt téves vagy hiányos személyes adatainak haladéktalan helyesbítését, illetve kiegészítését kérni;
 • a GDPR 17. § értelmében az általunk tárolt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben a feldolgozásuk nem a szabad véleménynyilvánítás és tájékozódás jogának gyakorlásához, jogi kötelezettségek teljesítéséhez, közérdekből vagy jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges;
 • a GDPR 18. § értelmében személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni, amennyiben Ön az adatok helytállóságát vitatja, a feldolgozás törvénytelen, Ön azonban a törlésüket elutasítja, és nekünk az adatokra nincs már szükségünk, Önnek viszont jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges szüksége van rájuk, vagy ha a GDPR 21. § értelmében Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen;
 • a GDPR 20. § értelmében a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait strukturált, szokásos és gépileg olvasható formában megkapni, vagy a továbbítást egy másik felelős számára kérni;
 • a GDPR 7. § (3) bekezdése értelmében az Ön által megadott egyszeri hozzájárulását bármikor visszavonni tőlünk. Ennek következtében az e hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást a jövőben nem folytathatjuk.

 

Érintettekre vonatkozó jogok érvényesítése:
Személyes adatainak felhasználásáról saját maga dönt. Amennyiben fenti jogainak egyikét velünk szemben gyakorolni kívánja, akkor bocskei@bueho.at fordulhat hozzánk. Kérjük, hogy egyértelmű azonosítása érdekében a kérelemmel együtt küldje el egy hivatalos fényképes igazolvány másolatát, és illetékes munkatársunknak az Ön személyes adataira vonatkozó kérdései megválaszolásával támogasson minket érdeklődése konkretizálásában. Érdeklődésében kérjük, nevezze meg, hogy milyen szerepben (munkavállaló, pályázó, szállító, ügyfél stb.) és mely időszakban állt velünk kapcsolatban. Ez lehetővé teszi igénye kellő időben történő feldolgozását.

 

Kifogásolás:
Amennyiben személyes adatai a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont f) alpont értelmében jogos érdekek alapján kerülnek feldolgozásra, akkor a GDPR 21. § értelmében Ön abban az esetben jogosult kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, ha az Ön speciális helyzetéből származó okok állnak fel, vagy pedig a kifogásolás közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Az utóbbi esetben általános kifogásolási jog illeti meg, amelynek a sajátos helyzet megadása nélkül helyt adunk.

Amennyiben visszavonási vagy kifogásolási jogaival élni kíván, akkor elégséges egy e-mailt küldeni az bocskei@bueho.at címre.

 

Megőrzési idő (törlési határidők):
A hatályos adatvédelmi jogi követelmények szerint a GDPR 5. § (1) bekezdés e) alpont értelmében a személyes adatokat kötelesek vagyunk azonnal törölni, amint a feldolgozás célja teljesült. Ezzel összefüggésben szeretnénk rámutatni arra, hogy a törvényes megőrzési kötelezettségek és határidők a személyes adatok feldolgozásának törvényes célját jelentik.

Az adatokat személyre vonatkozó formában minden esetben az üzleti kapcsolat befejeződéséig vagy a hatályos garanciális, szavatossági vagy elévülési határidők lejártáig; ezen túlmenően azon esetleges jogviták lezártáig, amelyeknél az adatokra bizonyítékként szükség van; vagy minden esetben az üzleti partnerrel történt utolsó kapcsolat utáni harmadik év végéig tároljuk és őrizzük meg.

Ezen túlmenően az alábbi határidőkhöz tartjuk magunkat:

Ágazatspecifikus határidők:

 • A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet előírásai szerint – az épületszerkezet részét képező terméktől függően – 3, 5 vagy 10 év jótállási kötelezettség terheli a kivitelező vállalkozót, ebből adódóan indokolt az adott termékre irányadó jótállási időtartam lejártáig megőrizni a bizonylatokat.

Számvitel és adójog:

 • Adójogi megőrzési kötelezettség az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bek. értelmében: az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.
 • Számviteli megőrzési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bek. értelmében: A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Szerződéses ügyek:

 • Vételárra vonatkozó követelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 § (1)-(2) bek. értelmében a követelés esedékességtől számított 5 év.
 • Vállalkozási szerződésből eredő igények ingóságoknál a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 § (1)-(2) bek. értelmében a követelés esedékességtől (teljesítéstől) számított 5 év.
 • Kártérítés (felelősség szerződésszegéssel okozott károkért alapján) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:533. § értelmében a károsodás bekövetkeztétől számított 5 év.

Munkaviszonyok:

 • Szolgálati igazolás kiállítására vonatkozó igény esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján tartozásmentességi igazolásokat (adó-, együttes adó-, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolások), valamint jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki.
 • A munkavállaló követelései és a munkáltató követelései díjazás, előleg iránt és a munkaviszonyból származó minden egyéb igény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű iratokat őrző természetes személyek kötelesek a tulajdonukban vagy birtokukban lévő maradandó értékű iratok megóvásáról gondoskodni. E körbe tartoznak a munkaügyi iratok (így például a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok is), melyek nem selejtezhetők, a foglalkoztatónak meg kell őriznie azokat, illetve a cég megszűnésekor a végelszámolónak, felszámolónak gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről.
 • A könyveléssel kapcsolatos munkavállalói adatok: ugyanúgy, mint a számvitelben.

 

Adatok továbbítása
Személyes adatainak harmadik felek számára való átadása az alább felsoroltaktól eltérő célokra nem valósul meg.

Személyes adatait harmadik felek számára csak akkor továbbítjuk, ha:

 • Ön ehhez a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerinti kifejezett beleegyezését megadta,
 • a továbbítást a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont f) alpont értelmében a vállalati érdekek megóvása, valamint jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy megvédése teszi szükségessé, és semmilyen ok sincs annak feltételezésére, hogy nyomós méltányolandó érdek állna fenn adatai továbbításának megakadályozására,
 • abban az esetben, ha a továbbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint törvényes kötelezettség áll fenn, valamint
 • ez törvényesen megengedett, és a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont f) alpont értelmében az Önnel létrejött szerződéses jogviszonyok lebonyolításához szükséges.

 

Webhelyünk használata

 1. Webhelyünk meglátogatásakor az Ön eszközén alkalmazott böngészőn keresztül automatikusan információk érkeznek webhelyünk szerveréhez. Ezeket az információkat ideiglenesen egy úgynevezett naplófájlban tároljuk. Ennek során végkészüléke az Ön közreműködése nélkül a következő információkat rögzíti és tárolja az automatikus törlésig:
 • az érdeklődést küldő számítógép IP-címe,
 • a hozzáférés dátuma és óraideje,
 • a lehívott fájl elnevezése és URL-je,
 • az a webhely, amelyről a hozzáférés történt (referrer URL),
 • az alkalmazott böngésző és szükség esetén számítógépének operációs rendszere, valamint az Ön internetszolgáltatójának neve.

A megnevezett adatokat a következő célokra dolgozzuk fel:

 • a webhely zökkenőmentes csatlakoztatásának biztosítása,
 • webhelyünk kényelmes használatának szavatolása,
 • a rendszerbiztonság és -stabilitás értékelése, valamint
 • további adminisztrációs célokra.

Az adatfeldolgozás jogi alapja a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont f) alpont. Jogos érdekünk a feljebb felsorolt adatgyűjtési célokból következik. A gyűjtött adatokat semmikor sem használjuk fel arra, hogy következtetéseket vonjunk le az Ön személyére.
Ezenkívül a webhelyünk látogatása során cookie-kat és elemzési szolgáltatásokat alkalmazunk. Közelebbi tájékoztatás ezzel kapcsolatban a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Cookie-k” pontjában található.

b.   Kapcsolati űrlapunk alkalmazása során

Bármilyen jellegű kérdések esetében lehetőséget kínálunk Önnek, hogy a webhelyen rendelkezésre bocsátott űrlap útján kapcsolatot létesítsen velünk. Ehhez szükséges egy érvényes e-mail cím megadása, hogy tudjuk, kitől származik az érdeklődése, és hogy ezt megválaszolhassuk. További adatok önként adhatók át.A velünk való kapcsolatfelvételre szolgáló adatfeldolgozás a GDPR 6. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont értelmében az Ön önkéntes beleegyezése alapján történik. A kapcsolati űrlap alkalmazásához általunk gyűjtött személyes adatok az Ön általi érdeklődés elintézése után automatikusan törlődnek.

 

Cookie-k
Webhelyünk úgynevezett cookie-kat alkalmaz. Ezek olyan kis szövegfájlok, amelyeket a böngésző segítségével az Ön végkészülékén helyezünk el. Ezek semmilyen kárt sem okoznak.

A cookie-kat arra használjuk, hogy a kínálatunkat felhasználóbarát módon alakítsuk ki. Egyes cookie-k addig maradnak a végkészülékén tárolva, amíg törli őket. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy a böngészőjét a következő látogatás során felismerjük.

Ha ezt nem kívánja, akkor a böngészőjét beállíthatja oly módon, hogy a cookie-k elhelyezéséről értesítse Önt, és Ön ezt csak egyedi esetekben engedélyezze.  A cookie-k kiiktatása esetén a webhelyünk funkciói korlátozódnak.

 

Szerver naplófájlok
A webhelyszolgáltató automatikusan információkat gyűjt és tárol úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít hozzánk. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa / a böngésző verziója
 • az alkalmazott operációs rendszer
 • a referrer URL
 • a hozzáférő számítógép hosztneve
 • a szerverérdeklődés óraideje

Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá meghatározott személyekhez. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze más adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben jogellenes használatra utaló jelek válnak számunkra ismertté, akkor ezeket az adatokat utólag megvizsgáljuk.

 

Webelemzés
A jelen webhely a Google Analytics webelemző szolgálat funkcióit alkalmazza. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek lehetővé teszik a webhely Ön általi használatának elemzését. A jelen webhely Ön általi használatáról cookie-k által létrehozott információkat rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerveréhez továbbítják, és ott tárolják.

A Google Analytics szolgáltatásait csak aktivált IP-anonimizálással alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ezen a webhelyen az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági térség többi szerződéses államában a Google előzőleg lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetben továbbítjuk az Ön teljes IP-címét a Google vallamelyik egyesült államokbeli szerveréhez, és rövidítik le ott. A jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja felhasználni, hogy a webhely Ön általi használatát értékelje, jelentéseket készítsen a webhellyel kapcsolatos tevékenységekről, valamint, hogy a webhely használatával és az internethasználattal összefüggő egyéb szolgáltatásokat nyújtson a webhely szolgáltatója számára. A Google Analytics által az Ön böngészőjéről átadott IP-címet nem fogják összekapcsolni a Google más adataival.

A cookie-k tárolását az Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy a jelen webhely nem minden funkcióját lesz képes teljes mértékben használni. Ön ezenfelül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a webhely Ön általi használatára vonatkozó adatok (köztük az Ön IP-címének) a Google általi rögzítését, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi feldolgozását, amennyiben az alábbi link segítségével elérhető böngésző bővítőmodult letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google általi reklámcélú adathasználatról, a beállítási és kifogásolási lehetőségekről a Google weboldalain tájékozódhat: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („A Google adathasználata partnereink webhelyeinek és alkalmazásainak Ön általi használata során”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklámcélú adathasználat”), http://www.google.de/settings/ads („A hirdetések Ön számára való megjelenítése céljából a Google által alkalmazott információkezelés”) és http://www.google.com/ads/preferences/ („Határozza meg Ön, hogy mely hirdetéseket mutassa a Google az Ön számára”).

 

Tartalmak
Weboldalunk hivatkozásokat tartalmazhat harmadik személyek webhelyeihez („külső linkek”). Ezekért a külső linkekért az egyes üzemeltetők felelősek. A BÜSSCHER-nak semmilyen befolyása sincs a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására és tartalmaira. Külső linkek felvétele nem jelenti azt, hogy a tartalmak a BÜSSCHER tartalmai lennének. Külső linkeknek a BÜSSCHER általi folyamatos ellenőrzése jogsértésekre való konkrét utalások hiányában nem lehetséges és nem várható el a BÜSSCHER-tól. Jogsértések ismeretében azonban az ilyen hivatkozásokat haladéktalanul töröljük.

 

E-mail
Ha e-mail útján juttat el hozzánk érdeklődéseket, akkor az Ön adatait, beleértve az abban megadott kapcsolati adatokat, az érdeklődés feldolgozása és kapcsolódó kérdések esetére tároljuk. A BÜSSCHER kifejezetten rámutat, hogy az internetes adatátvitelben (pl. az e-mail útján történő kommunikációban) biztonsági rések vannak, és nem óvható meg maradéktalanul harmadik felek általi beavatkozásoktól.

 

Üzleti hirdetések
Impresszumunk vagy webhelyünk kapcsolati adatainak üzleti hirdetésekre történő felhasználása kifejezetten nem kívánatos, kivéve ha ehhez írásos beleegyezést adunk. A BÜSSCHER és a jelen webhelyen megnevezett valamennyi személy ezennel megtiltja ezeknek az adatoknak mindenféle felhasználását és továbbítását.

 

Adatbiztonság
A webhely meglátogatásához az elterjedt SSL-eljárást (Secure Socket Layer) alkalmazzuk együttesen az Ön böngészője által támogatott legmagasabb titkosítási fokozattal. Ez rendszerint 256 bites titkosítás. Amennyiben az Ön böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor ehelyett a 128-Bit v3 technológiára nyúlunk vissza. Azt, hogy internetes megjelenésünk valamely oldalát rejtjelezve továbbítják, a kulcs, illetve lezárt lakat szimbólum ábrázolásán ismerheti fel böngészője alsó állapotsorában.

Az Ön adatainak véletlen vagy szándékos manipulációktól, részleges vagy teljes elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy harmadik személyek illetéktelen beavatkozásától való védelme érdekében egyébként megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat időszerűsége és módosítása
Weboldalunk és ajánlataink továbbfejlesztése vagy módosított törvényi, illetőleg hatósági előírások alapján szükségessé válhat a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. A mindenkor érvényes adatvédelmi nyilatkozatot www.bueho.hu weboldalunkról bármikor lehívhatja és kinyomtathatja.

 

Budapest, 2018. március 1.
Büsscher & Hoffmann Kft
bocskei@bueho.at