close

Pravidla a podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky Büsscher & Hoffmann s.r.o.

(platné od 1.1 2019)

1.  Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto všeobecně obchodních podmínek (dále jen VOP) jsou dodávky zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu, na základě jeho objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží kupujícím. Veškeré dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Přechod a převod práv a povinností vyplývající z příslušné Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS) je možný výhradně na základě písemného souhlasu prodávajícího.

2. Přechod vlastnických práv ke zboží

Vlastnická práva k objednanému a dodanému zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

3. Objednávky zboží

Závazné objednávky na zboží budou zasílány kupujícím e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat přenou specifikaci zboží, jeho množství, datum objednání , místo dodání, způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že prodávající písemně, či telefonicky nepotvrdí oprávněné osobě kupujícího jiný termín dodání zboží do 2 prac. dnů od obdržení závazné objednávky, považuje se termín uvedený v objednávce kupujícího za odsouhlasený. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího zajištění dopravy materiálu, musí být na objednávce uvedeno jméno oprávněné osoby k převzetí zboží a telefonní spojení na tuto osobu. Dojde-li ze strany kupujícího ke změně objednaného nebo připraveného zboží či k úplnému zrušení objednávky v den vyskladnění, má prodávající právo účtovat kupujícímu částku ve výši 1 % z prodejní ceny celkového objemu objednaného zboží, kdy tato částka je úhradou za vynaložené náklady prodávajícího s přípravou zboží. Prodávající nemá povinnost dodat objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kterékoliv faktury.

4. Převzetí zboží

Zboží uvedené na závazné objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti. Po předání a převzetí je vždy sepsán zápis – potvrzení o předání, dodací list apod., kde je potvrzeno předání množství a kvality předávaného zboží s vyznačením případných zjevných vad, které lze běžnou prohlídkou zjistit. Nebezpečí škody na prodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem předání

5. Kupní cena

Kupní cena je specifikována prodávajícím v platném aktuálním ceníku a ev. v příslušné příloze k ceníku. Ke kupní ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Platnost ceníku a přílohy k ceníku je stanovena prodávajícím a platí do odvolání. Změna kupních cen bude oznámena prodávajícím kupujícímu s předstihem minimálně 14 dnů. V případě zvýšení cen zboží platí staré (t.j. nižší) ceny pouze do vyprodání zásob prodávajícího. Kupní cena zboží je uvedena včetně palety, pokud není uvedeno jinak.

6. Úvěrový limit

Prodávající poskytuje kupujícímu v rámci stanovené splatnosti daňového dokladu (faktury) uvěrový limit v dohodnuté výši s tím, že překročí-li závazek kupujícího tento úvěrový limit, bude další materiál dodán pouze po úhradě starých závazků převyšujících tuto částku bez ohledu na termíny splatnosti daňových dokladů. Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplnil, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

7. Platební podmínky

Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvený úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo vedle úroku z prodlení účtovat kupujícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem porušení povinnosti kupujícího. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. Zmaří-li kupující zejména svou nečinnosti doručení poštovní zásilky obsahující výše popsaný daňový doklad, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet dnem jeho vystavení. Daňový doklad je zaplacen ve splatnosti, pokud v den, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti, jsou peněžní prostředky připsány na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků.

8. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem dodání je zásadně sídlo, popř. provozovna prodávajícího, nebo místo jím určené (např. místo vykládky apod.). Je-li sjednána dodací podmínka „fco místo určení“, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady pokud není písemně předem dohodnuto zajištění vykládky prodávajícím. Dodací lhůta na objednané zboží je max. 14 dní od obdržení závazné objednávky prodávajícím v závislosti na tom, zda se jedná o vlastní standardní výrobek či o výrobek zvláštní výroby.

9. Balení zboží

Zboží je prodávajícím expedováno na paletách s tím, že po převzetí zboží zodpovídá kupující zcela za další využití a ev. likvidaci těchto palet. Role musí být přepravovány ve svislé poloze a chráněny před mechanickým poškozením. Manipulace se zbožím při nakládání, vykládce a jeho uskladnění před montáží musí odpovídat pokynům na piktogramech uvedených na obalu zboží. Zejména je zakázáno skladovat role ve vodorovné poloze. Skladované palety a role je nutno zabezpečit před přímým vlivem slunečního záření.

10. Záruky

Rozsah záruk na jednotlivé výrobky prodávajícího je uveden na www.bueho.cz.

11. Reklamační řád

a) množstevní reklamace nebo reklamace poškozeného balení zboží je třeba uplatnit ihned při převzetí zboží zápisem ( potvrzeného dopravcem ) do příslušného dodacího listu
b), jakékoliv reklamace zboží je třeba uplatnit v záruční době písemně a neprodleně, tj. ve lhůtě 48 hod. od zjištění závady
c) výrobce doporučuje zpracovávat dodané materiály do 90 dnů od expedice. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním materiálu v rozporu s návody a pokyny výrobce
d) má-li materiál (výrobek) zjevné vady, které bylo možno zjistit po dodávce, avšak před jeho zpracováním, je kupující povinen oznámit ihned (do 48 hod.) vady prodávajícímu, uschovat etikety zboží pro kontrolu a dodaný materiál nezpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.
e) kupující je povinen poskytnout při řešení reklamace součinnost
f) oprávněnost reklamace může posoudit pouze technik společnosti Büsscher & Hoffmann s.r.o. ve lhůtě 48 hod. od písemného oznámení vady. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného materiálu, jakož i bezplatnou výměnu v přiměřené lhůtě.
g) pokud bude plnění vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (1) je připravena takovou vadu odstranit; (2) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (3) v takové činnosti řádně pokračuje; a (4) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
h) po dobu reklamačního řízení se kupující zavazuje neposkytovat informace o reklamaci třetím osobám

12. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Brno: Třída Kpt. Jaroše 13, PSČ 302 00, Brno. Náhrada nákladů řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu.

13. Prohlášení a záruky kupujícího

Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z této smlouvy. Kupující dále prohlašuje, že vždy si bude počínat tak, aby byl vždy způsobilý plnit své závazky z kupní smlouvy. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího, že je předlužen , nebo že je v hrozícím úpadku. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, a to nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení insolvenčního řízení nebo při nejbližší následující objednávce po zahájení insolvenčního řízení, a to podle toho, který okamžik nastane dříve.
V případě zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu vzniklé na základě RKS stávají okamžitě splatnými, o čemž prodávající kupujícího písemně informuje. Prodávající je v takovém případě oprávněn také žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu byla nařízena exekuce, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se kupující o exekučním řízení dozvěděl, nebo při nejbližší následující objednávce poté, co se kupující o exekučním řízení dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho podnikatelského oprávnění, jakož i jakékoliv změny významné pro plnění závazků dle RKS.

14. Pravidla ochrany osobních údajů

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (“GDPR”) a právními předpisy České republiky. Zákonným důvodemzpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.
  2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení (název společnosti), sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, dále datum objednávky a faktury, dodací lhůty a platební podmínky, obrat.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt, v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

15. Závěrečná ustanovení

Na tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.