close

Soukromí

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ
pro dotčené osoby podle čl. 13 a 14 GDPR
Odpovědná osoba podle čl. 24 GDPR:

 

Büsscher & Hoffmann s.r.o
Husova 593, 664 42 Modřice
Tel.:547 216 741
bueho@bueho.cz

 

zastoupená:
Bc. Pavel Mráček
Dipl. Ing Karl Landl

 

Zmocněnec pro ochranu údajů podle čl. 37 a násl. GDPR:

 Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o. je soukromá společnost, a nejedná se o úřad, ani veřejný orgán ve smyslu čl. 37 odst. 1 písm. a GDPR. V rámci naší základní činnosti se podle článku 37 odst. 1 písm. b a c GDPR neprovádí obsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů, ani osobních údajů týkajících se trestněprávních rozsudků a trestných činů, ani obsáhlá pravidelná a systematická kontrola dotčených osob. Z tohoto důvodu není společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o povinna jmenovat zmocněnce pro ochranu údajů.

 

Nakládání s osobními údaji:

 Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o bere ochranu osobních údajů velmi vážně.

Osobní údaje jsou přitom informace, které lze individuálně přiřadit k Vaší osobě. Jako příklad uvádíme mimo jiné Vaši adresu, jméno, poštovní adresu, email nebo telefonní číslo. Údaje, jako je například počet uživatelů, kteří navštíví internetovou stránku, nejsou osobní údaje, protože je nelze přiřadit ke konkrétní osobě.

Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o nakládá s osobními údaji podle zákonných předpisů pro ochranu údajů (zejména podle základního nařízení EU pro ochranu údajů, zákona pro úpravu ochrany údajů DSG 2018), i podle tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Vy máte možnost stěžovat si u dozorčího úřadu na protiprávní zpracování Vašich údajů z naší strany podle článku 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad v místě Vašeho bydliště nebo pracoviště nebo v místě sídla naší společnosti. . V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Práva dotčených osob:

Máte právo:

 • požadovat podle článku 15 GDPR informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byla nebo budou Vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, smazání, omezení zpracování nebo protestu, existenci práva na stížnost, původ údajů, pokud jsme je nevyžádali my, i informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně výpovědi schopné informace o detailech;
 • Podle článku 16 GDPR požadovat neprodlenou opravu nesprávných nebo doplnění Vašich u nás uložených osobních údajů;
 • Podle článku 17 GDPR požadovat smazání Vašich u nás uložených osobních údajů, pokud jejich zpracování není nutné pro výkon práva na svobodné projevení názoru a informaci, pro splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků;
 • Podle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů, pokud je zpracování údajů neoprávněné, Vy ale jejich výmaz odmítnete a my údaje již nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků nebo jste vznesli protest proti zpracování podle článku 21 GDPR;
 • Podle článku 20 GDPR obdržet Vaše osobní údaje, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu nebo požadovat předání těchto údajů jiné odpovědné osobě;
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat Váš již udělený informovaný souhlas. Následkem toho již nebudeme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založené na tomto informovaném souhlasu.

 

Uplatnění práv dotčených osob:

 Vy sami rozhodujete o použití Vašich osobních údajů. Pokud byste tedy chtěli výše uvedená práva vůči nám uplatnit, můžete se obrátit emailem na adresu mracek@bueho.cz. Společně s Vaší žádostí nám pro účely jednoznačné identifikace pošlete kopii úředního dokladu s fotografií a podpořte nás při konkretizaci Vašeho požadavku zodpovězením otázek našich kompetentních pracovníků ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Ve Vašem požadavku prosím uveďte i informaci, v jaké roli (pracovník, uchazeč, dodavatel, zákazník atd.) a v jaké době jste s námi byli v obchodním vztahu. Tak bude možné rychlé zpracování Vašeho požadavku.

 

Námitka:

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů podle článku 6 odstavce 1 strana 1 písmeno f GDPR, máte podle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou k tomu důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo pokud je námitka zaměřena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které vyhovíme bez uvedení zvláštní situace.

Pokud chcete své právo na odvolání nebo protest uplatnit, stačí zaslat e-mail na mracek@bueho.cz.

 

Doba ukládání údajů (lhůty pro vymazání):

Podle platných požadavků na ochranu údajů jsme podle článku 5 odstavce 1 písmene e GDPR povinni osobní údaje okamžitě smazat, jakmile je vyřízen účel jejich zpracování. V této souvislosti bychom chtěli upozornit na to, že zákonné povinnosti a lhůty pro ukládání údajů jsou legitimním účelem zpracování osobních údajů.

Data ve formě osobních údajů uchováváme a ukládáme každopádně do ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platné záruční, garanční nebo promlčecí lhůty; kromě toho až do ukončení případných právních sporů, ve kterých jsou údaje potřebné jako důkaz; nebo každopádně do uplynutí třetího roku od posledního kontaktu s obchodním partnerem.

Kromě toho dodržujeme tyto lhůty:

 

Účetnictví a daňové právo:

Předpis:                       Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Typ dokumentu:         Daňové doklady (§ 35 odst. 2)

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa (§ 110d odst. 2)

Skartační lhůta:          10 let všechny typy dokumentů

 

Předpis:                       Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Typ dokumentu:         Provedení inventarizace (§ 29 odst. 3)

Účetní uzávěrka a výroční zpráva [§ 31 odst. 2 písm. a)]

účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy,

účtový rozvrh, přehledy [§ 31 odst. 2 písm. b)]

účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví [§ 31 odst. 2 písm. c)]

Skartační lhůta:          5 let po provedení inventarizace (§ 29 odst. 3)

10 let [§ 31 odst. 2 písm. a)]

5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají účetní doklady [§ 31 odst. 2 písm. b)]

5 let počínajících koncem účetního období, kterého se účetní záznamy týkají [§ 31 odst. 2 písm. c)]

 

Předpis:                      Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Typ dokumentu:         Evidence jednotlivých druhů plateb (§ 97)

Skartační lhůta:          Do uplynutí lhůty pro stanovení daně, k níž se evidence vztahuje

 

Smlouvy:

Lhůty pro uchovávání smluv nejsou zákonem upraveny, s výjimkou smluv o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listin osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem, které je společnost povinna uchovávat po celou dobu existence. Společnost bude tyto dokumenty uchovávat po dobu 5 let, v případě delší promlčecí doby (např. uznání dluhu) po tuto dobu plus 1 rok. Kromě toho ještě tak dlouho, dokud jsou významná pro vedené soudní řízení nebo řízení před úřady, v němž má odpovědný subjekt postavení účastníka řízení.

Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.

 

Pracovní poměry:

Předpis:                     Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Typ dokumentu:       Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění [§ 35a odst. 4 písm. d)]

Stejnopisy evidenčních listů [§ 35a odst. 4 písm. a)]

Záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [§ 35a odst. 4 písm. b)]

Skartační lhůta:    30 let [§ 35a odst. 4 písm. d)]

3 roky [§ 35a odst. 4 písm. a)]

6 let [§ 35a odst. 4 písm. b)]

Ostatní pracovněprávní dokumenty: zákonem neupraveno, doporučená doba uchovávání 4 roky.

 

Předávání údajů

K předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům nedochází.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám jen v těchto případech:

 • pokud jste nám k tomu udělili výslovný informovaný souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR,
 • pokud je předání údajů nutné podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR pro zachování provozních zájmů, pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků, a pokud není důvod předpokládat, že máte nadřazený, ochrany hodný zájem na nepředání Vašich údajů,
 • pro případ, že pro předání existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR, a
 • toto je podle zákona přípustné a podle článku 6 odst. 1 s. 1 písm. b GDPR nutné pro realizaci smluvních poměrů s Vámi.

 

Používání našich webových stránek

 1. a) Při spuštění našich webových stránek odešle prohlížeč, který používáte ve svém koncovém zařízení, automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace se dočasně ukládají v takzvaném logfile. Přitom se bez Vašeho přičinění zaznamenávají tyto informace, které zůstanou uloženy až od jejich automatického smazání:
 • IP adresa počítače, ze kterého požadavek přišel,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, ze které k přístupu dochází (Referrer URL),
 • používaný prohlížeč a případně operační systém ve Vašem počítači i název Vašeho poskytovatele internetu (Access Provider).

Uvedené údaje zpracováváme k těmto účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání spojení s webovou stránkou,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému i
 • pro další administrativní účely.

Právní základ pro zpracování údajů tvoří článek 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů sběru údajů. Shromážděné údaje v žádném případě nepoužíváme pro zpětné závěry ohledně Vaší osoby.Kromě toho na našich webových stránkách využíváme soubory cookies i analytické služby. Bližší informace najdete v bodu „Cookies“ tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 1. b) Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě jakýchkoliv otázek Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách. Přitom je nutné uvést platnou emailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz přichází, a abychom na něj mohli odpovědět. Další údaje jsou dobrovolné.Zpracování údajů pro účely navázání kontaktu s námi probíhá podle článku 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolného informovaného souhlasu. Osobní údaje, které získáme při použití kontaktního formuláře, se po vyřízení Vašeho dotazu automaticky smažou.

 

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané soubory cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Nezpůsobují žádnou újmu.

Cookies používáme, abychom naši nabídku nastavili podle přání uživatelů. Některé cookies zůstanou uložené ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám znovu poznat Váš prohlížeč, když naše stránky navštívíte znovu.

Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás bude informovat o používání cookies a Vy je povolíte jen v konkrétním případě.  Při deaktivaci cookies může být funkčnost našich webových stránek omezená.

 

Server-Log-Files

Poskytovatel stránek sbírá a automaticky ukládá informace v tak zvaných server-log files, které nám Váš prohlížeč automaticky posílá. Jsou to:

 • typ prohlížeče/verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • Referrer URL
 • Hostname přistupujícího počítače
 • čas oslovení serveru

Tyto údaje nelze přiřadit k určitým osobám. Neprovádí se sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje následně kontrolovat, pokud se dozvíme o okolnostech naznačujících protiprávní používání.

 

Webová analýza

Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek z Vaší strany. Informace vytvořené pomocí cookies týkající se používání této webové stránky z Vaší strany se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že na této webové stránce Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států vázaných úmluvou o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese celá IP adresa, která se zkrátí až tam. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení užívání webových stránek, zpracování reportů o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, která nám je předána Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude slučována s dalšími daty společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí všechny funkce této webové stránky nutně fungovat úplně. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a týkajících se používání webové stránky z Vaší strany (včetně Vaší IP adresy) pro Google i zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin, který je dostupný na odkazu níže: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace ohledně používání údajů pro webové účely ze strany Google, možností nastavení a protestu zjistíte na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Používání údajů ze strany Google při používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Používání údajů pro webové účely“), http://www.google.de/settings/ads („správa informací, které používá Google, pro zapnutí reklamy pro Vás“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určete si, kterou reklamu Vám Google ukáže“).

 

Obsah

Naše webová stránka může obsahovat propojení s webovými stránkami třetích osob („externí odkazy“). Za tyto externí odkazy ručí příslušný provozovatel. Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o. nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu, ani na obsahy propojených stránek. Používání externích odkazů neznamená, že jejich obsah je obsahem stránek společnosti BÜSSCHER. Společnost BÜSSCHER nemůže neustále kontrolovat externí odkazy bez konkrétních upozornění na porušení práva, a ani od ní nelze tuto kontrolu očekávat. Při zjištění porušení práv se však takové externí odkazy neprodleně mažou.

 

E-mail

Pokud nám posíláte poptávky e-mailem, ukládají se Vaše údaje včetně kontaktních údajů tam uvedených pro účely zpracování poptávky a pro případ následných otázek. Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o. výslovně upozorňuje na to, že přenos údajů na internetu (například při komunikaci e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery a nemůže být kompletně chráněn před přístupem třetích osob.

 

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy,které jsou používány stránkami YouTube (provozované Googlem). Provozovatel stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud tedy navštívíte některé naše stránky označené YouTube-Plugin, dojde k propojení k serveru YouTube. Zároveň je serveru Youtube poskytnuta informace,kterou naši stránku jste navštívili.Pokud jste zalogováni ve svém účtu Youtube, umožňujete YouTube zaznamenat vámi navštívené stránky a tyto přímo spojit s vašim profilem. Můžetet tomu zabránit pokud se ze svého YouTube účtu odhlásíte.

 

Reklama

Používání kontaktních údajů v našem impresu nebo na našich webových stránkách pro reklamní účely je výslovně nežádoucí, ledaže bychom k tomu udělili písemný informovaný souhlas. Společnost Büsscher &Hoffmann s.r.o. a všechny osoby uvedené na této webové stránce tímto nesouhlasí s komerčním použitím a předáváním těchto údajů.

 

Bezpečnost údajů

Při návštěvě webových stránek používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s příslušnou maximální úrovní šifrování, kterou podporuje Váš prohlížeč. Zpravidla se jedná 256bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme místo něho technologii 128bitového šifrování v3. To, že se konkrétní stránka naší internetové prezentace přenáší šifrovaně, poznáte podle zavřeného zobrazení symbolu klíče případně zámku na dolní stavové liště ve Vašem prohlížeči.

Jinak používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolanému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

 

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Díky rozvoji našich webových stránek a nabídkám nebo na základě změněných zákonných případně úředních předpisů může nastat nutnost změnit toto prohlášení o ochraně údajů. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoliv najít na našich webových stránkách na adrese www.bueho.cz a vytisknout.

 

Ve Vídni dne 1.3.2018
Büsscher & Hoffmann s.r.o.
mracek@bueho.cz