close

Ochrona danych

Informacja o ochronie danych osobowych

dla osób zainteresowanych zgodnie z art .13 i 14 RODO

Podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 24 RODO:

 

BÜSSCHER&HOFFMANN POLSKA Sp. z o.o.
PL-30-701 Kraków, ul. Przemyslowa 12
Tel. 509 556 464
bueho.polska@bueho.at

 

reprezentowany przez:

Karl Landl – członek Zarządu

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 37 RODO:

W przypadku firmy BÜSSCHER&HOFFMANN chodzi o przedsiębiorstwo prywatne, a nie urząd czy organ sektora publicznego w rozumieniu art. 37 ust. 1 lit. a RODO. W ramach naszej głównej działalności zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. b i c RODO nie dokonuje się na szeroką skalę ani przetwarzania szczególnych kategorii danych bądź danych osobowych odnośnie wyroków karnych i przestępstw ani obszernej regularnej i systematycznej kontroli danych osób. Z tego powodu firma BÜSSCHER nie ma obowiązku wyznaczania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

 

Obchodzenie się z danymi osobowymi:

Firma BÜSSCHER bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych.

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać Państwu indywidualnie przyporządkowane. Przykładem takich danych są m.in.: Państwa adres, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail czy numer telefonu. Dane jak np. ilość użytkowników odwiedzających stronę, nie oznaczają danych osobowych, ponieważ dane te nie są przyporządkowywane jednej osobie.

Firma BÜSSCHER traktuje dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami ochrony danych (zwłaszcza w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem UE odnośnie ochrony danych osobowych) oraz z niniejszym oświadczeniem odnośnie ochrony danych osobowych.

W przypadku sprzecznego z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tym zakresie do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy bądź dla siedziby naszego przedsiębiorstwa. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Infolinia: 606-950-000 https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt iod@uodo.gov.pl

 

Prawa osób zainteresowanych:

Mają Państwo prawo:

 • do wymagania zgodnie z art. 15 RODO udzielenia informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo wymagać udzielenia informacji odnośnie celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym udostępniono lub zamierza się udostępnić Państwa dane, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub sprzeciwu, istnienia prawa do zażalenia, źródła pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one pobrane przez nas, oraz odnośnie istnienia zautomatyzowanej procedury decyzyjnej łącznie z profilowaniem i ewtl. konkretnymi informacjami odnośnie szczegółów;
 • do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub do uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełniania prawnych zobowiązań, przez wzgląd na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, jeżeli kwestionują Państwo poprawność tych danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzają się Państwo na ich usunięcie, zaś my ich już nie potrzebujemy, za to Państwo potrzebują ich w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych albo zgodnie z art. 21 RODO złożyli Państwo sprzeciw odnośnie ich przetwarzania;
 • do otrzymania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie lub do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
 • do odwołania udzielonej nam przez Państwa zgody w każdej chwili zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W rezultacie nie możemy wtedy kontynuować przetwarzania danych, opartego wcześniej na tej zgodzie.

 

Dochodzenie praw przez osoby zainteresowane:

Sami decydujecie Państwo o zakresie wykorzystania swoich danych osobowych. Jeżeli więc chcielibyście Państwo skorzystać względem nas z jednego z wymienionych powyżej praw, możecie Państwo uczynić to drogą mailową pod adresem bueho.polska@bueho.at Prosimy o przekazanie wraz z wnioskiem w celu jednoznacznej identyfikacji czterech ostatnich cyfr numeru PESEL oraz o pomoc w skonkretyzowaniu Państwa zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania naszych pracowników odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy też o podanie w Państwa zapytaniu, w jakiej roli (pracownik, kandydat, dostawca, klient itp.) i w jakim okresie mieli Państwo z nami do czynienia. Umożliwi to szybkie opracowanie Państwa sprawy.

 

Sprzeciw:

Gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji albo jeżeli sprzeciw dotyczy bezpośredniej reklamy. W ostatnim przypadku mają Państwo powszechne prawo do sprzeciwu, do którego dostosujemy się bez konieczności zaistnienia szczególnej sytuacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy przesłać e-mail na adres bueho.polska@bueho.at

 

Okres przechowywania (terminy usuwania danych):

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi odnośnie ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO mamy obowiązek niezwłocznego usuwania danych osobowych, gdy cel ich przetwarzania staje się nieaktualny. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że wynikające z ustawy obowiązki i terminy przechowywania danych stanowią uzasadniony cel dla przetwarzania danych osobowych.

Dane zapisywane i przechowywane są przez nas w każdym bądź razie w formie zindywidualizowanej aż do zakończenia stosunku handlowego lub do upływu obowiązujących okresów gwarancyjnych, rękojmi lub przedawnienia; ponadto aż do zakończenia ewentualnych sporów prawnych, w przypadku których dane te są potrzebne jako dowód; aż do upływu terminów wynikających z obowiązku archiwizacyjnego.

Ponadto przestrzegamy następujących terminów:

Terminy obowiązujące w danej branży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 01 grudnia 2018 rok, są następujące:

 • 3 lata (świadczenia okresowe i roszenia związane z działalnością gospodarczą – art. 118 k.c.),
 • 2 lata (uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy– art. 568 k.c.),
 • 5 lat (uprawnienia z rękojmi za wady nieruchomości – art. 568 k.c.),
 • 5 lat (przechowywanie dokumentów księgowych -art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości),
 • 2 lata (uprawnienia z umowy o dzieło – art. 646 k.c.),
 • 50 lat (przechowywanie listy płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty – art.125a pkt. ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 • 3 lata ( roszczenia ze stosunku pracy – art. 291 k.p.).

 

Dalsze przekazywanie danych

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, jeżeli:

 • udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • dalsze przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO konieczne jest do przestrzegania interesów firmy oraz do dochodzenia, realizacji i obrony roszczeń prawnych i nie istnieje żaden powód skłaniający do założenia, że mają Państwo priorytetowy, podlegający ochronie interes, aby Państwa dane nie były przekazywane dalej,
 • na wypadek, gdyby odnośnie przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO istniało zobowiązanie ustawowe oraz
 • gdyby było to dopuszczalne ustawowo i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem.

 

Użytkowanie naszej strony internetowej

 1. a) Podczas wywoływania naszej strony internetowej przez przeglądarkę pracującą na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie przesyłane są informacje do serwera naszej strony. Informacje te magazynowane są tymczasowo w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są przy tym pobierane bez Państwa pomocy i przechowywane aż do chwili ich automatycznego usunięcia:
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • nazwa i adres URL wywołanego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (referrer-URL),
 • wykorzystana przeglądarka i ewtl. system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu do internetu.

Wymienione dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie utworzenia płynnego połączenia przez stronę,
 • zapewnienie wygody korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • dalsze cele administracyjne.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów pobierania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy pobieranych danych w celu wyciągania wniosków odnośnie Państwa tożsamości.

Ponadto podczas Państwa wizyty na naszej stronie korzystamy z Ciasteczek oraz usług analitycznych. Więcej szczegółowych informacji na ten temat uzyskają Państwo pod hasłem „Ciasteczka“ w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 1. b) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

W razie jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej. Wymagane jest przy tym podanie aktualnego adresu e-mail celem informacji, od kogo wpłynęło zapytanie i możliwości udzielenia na nie przez nas odpowiedzi. Podawanie dalszych informacji jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody. Dane osobowe pobierane przez nas do celów korzystania z formularza kontaktowego po udzieleniu odpowiedzi na postawione przez Państwa zapytanie zostają automatycznie usunięte.

 

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych Ciasteczek. Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, które za pomocą przeglądarki mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Nie powodują one żadnej szkody.

Ciasteczka wykorzystywane są przez nas w celu kształtowania naszej oferty w sposób przyjazny dla użytkownika. Niektóre Ciasteczka przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Umożliwiają nam one rozpoznawanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o instalowaniu Ciasteczek i żeby mogli Państwo wyrażać na to zgodę tylko w poszczególnych przypadkach.  W przypadku deaktywacji Ciasteczek funkcjonalność naszej strony internetowej może ulec ograniczeniu.

 

Pliki dzienników serwerów

Dostawca stron internetowych pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ przeglądarki/ wersja przeglądarki
  •    używany system operacyjny
  •    referrer URL
  •    nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  •    czas zapytania serweraDanych tych nie da się przyporządkować określonym osobom. Powyższe dane nie ulegają powiązaniu z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli powyższych danych, jeżeli otrzymamy konkretne wskazówki odnośnie ich bezprawnego wykorzystywania.

 

Analityka internetowa

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji internetowych usług analitycznych Google Analytics. Oferuje je firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Ciasteczka”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje odnośnie korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej wygenerowane przez Ciasteczka z reguły przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Korzystamy z Google Analytics tylko z włączoną aktywacją anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że na niniejszej stronie Państwa adres IP ulega najpierw w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach stanowiących strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym skróceniu przez Google. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera Google w USA przekazywany zostaje pełen adres IP i ulega skróceniu na miejscu. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje niniejsze informacje, aby dokonać ewaluacji korzystania przez Państwa ze strony, tworzyć zestawienia raportów odnośnie aktywności strony i aby wykonywać inne usługi dla operatora strony internetowej związane z użytkowaniem strony i internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie ulega połączeniu z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania do swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo korzystać w pełni z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Mogą Państwo ponadto zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez Ciasteczko i odnoszących się do użytkowania przez Państwa strony internetowej danych osobowych (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując udostępnioną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje odnośnie wykorzystywania przez Google danych w celach reklamowych, możliwości ustawień i wyrażenia sprzeciwu uzyskają Państwo na stronach internetowych firmy Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Wykorzystywanie danych przez Google podczas użytkowania przez Państwa stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam“) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Proszę zadecydować samemu, jaką reklamę Google może Państwu pokazywać“).

 

Treści

Nasza strona internetowa może być powiązana ze stronami internetowymi podmiotów trzecich („linki zewnętrzne“). Odpowiedzialność za niniejsze linki zewnętrzne ponoszą dani operatorzy. Firma BÜSSCHER nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt oraz na treści opublikowane na powiązanych stronach. Zamieszczanie linków zewnętrznych nie oznacza, że ich treści pochodzą od firmy BÜSSCHER. Firma BÜSSCHER nie może ani nie jest w stanie dokonywać ciągłej kontroli linków zewnętrznych bez konkretnych wskazówek odnośnie naruszenia prawa. W razie powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa takie zewnętrzne linki zostają jednak niezwłocznie usunięte.

 

E-mail

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania drogą mailową, podane przez Państwa informacje łącznie z podanymi danymi kontaktowymi zapisywane są przez nas w celu opracowania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz na wypadek dalszych pytań. Firma BÜSSCHER wyraźnie zwraca uwagę na fakt, że przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach i nie może być zupełnie chronione przed dostępem osób trzecich.

 

Reklama komercyjna

Wykorzystywanie danych kontaktowych zamieszczonych w naszym impressum lub na naszej stronie internetowej do celów reklamy komercyjnej jest zdecydowanie wzbronione, chyba że udzielimy na to pisemnej zgody. Firma BÜSSCHER i wszystkie wymienione na tej stronie internetowej osoby sprzeciwiają się niniejszym każdemu komercyjnemu wykorzystaniu i dalszemu przekazywaniu tych danych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej korzystamy z powszechnej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z danym najwyższym poziomem szyfrowania, wspieranym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły chodzi przy tym o szyfrowanie przy użyciu klucza o długości 256 bitów. Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, to zamiast tego sięgamy po technologię 128 bit v3. Czy pojedyncza strona naszej prezentacji internetowej przekazywana jest w formie zaszyfrowanej, rozpoznają Państwo po zamkniętej ikonce z symbolem klucza bądź zamka na dolnym pasku stanu swojej przeglądarki.

Korzystamy ponadto z odpowiednich techniczno-organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa ulegają bieżącemu doskonaleniu odpowiednio do postępu technologicznego.

 

Aktualność i dokonywanie zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Poprzez dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub na podstawie zmian w przepisach ustawowych bądź urzędowych konieczne może okazać się dokonywanie zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Aktualna wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych gotowa jest w każdej chwili do pobrania i wydrukowania przez Państwa z naszej strony internetowej pod adresem www.bueho.com

 

Kraków, dnia 1.3.2018

Büsscher&Hoffmann Polska Sp. z o.o.

bueho.polska@bueho.at