close

Zaštita podataka

Informacije o zaštiti podataka

za ispitanike sukladno odredbi članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba)

Voditelj obrade podataka sukladno odredbi čl. 24. Opće uredbe je:

Naziv:                        Büsscher Hoffmann d.o.o.
Adresa:                     Draganići 16/a
Grad:                         10 000 Zagreb
Broj telefona:          + 385 1 2455 790
Broj faksa:                + 385 1 2455 792
E-mail:                      z.rakusa@bueho.hr

koje pojedinačno i samostalno zastupaju:

Zoran Rakuša, direktor i/ili
Karl Christian Landl , direktor

Službenik za zaštitu osobnih podataka sukladno odredbi čl. 37 Opće uredbe:

Büsscher Hoffmann d.o.o. je privatno trgovačko društvo, odnosno nije tijelo javne vlasti ili javno tijelo u smislu članka 37. stavka 1. točke a) Opće uredbe. U okviru naše osnovne djelatnosti sukladno članku 37. stavku 1. točki b) i c) Opće uredbe ne vrše se opsežne obrade posebnih kategorija podataka ili osobnih podataka o kaznenim presudama i kaznenim djelima, niti se vrše opsežna redovita i sustavna praćenja ispitanika. Iz tog razloga društvo Büsscher Hoffmann d.o.o. nije obvezno imenovati službenika za zaštitu podataka.

Postupanje osobnim podacima:

Büsscher Hoffmann d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci su pritom informacije, koje mogu biti individualno dovedene u vezu s Vama kao ispitanicima sukladno odredbama Opće uredbe. Primjeri osobnih podataka su između ostalog Vaša adresa, Vaše ime, poštanska adresa, E-mail adresa ili broj telefona. Podaci kao što su npr. broj korisnika koji posjećuju neku web stranicu ne predstavljaju osobne podatke, jer ne mogu biti dovedeni u vezu s jednom konkretnom osobom.

Büsscher Hoffmann d.o.o. osobne podatke tretira sukladno zakonskim propisima za zaštitu podataka (posebno s osnove Opće uredbe, kao i važećeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka), kao i u skladu s ovim informacijama u vezi zaštite osobnih podataka.

Vi kao ispitanik imate mogućnost da uložite pritužbu u pogledu naše protuzakonite obrade Vaših osobnih podataka sukladno čl. 77. Opće uredbe kod nadzornog tijela. Po pravilu se u tu svrhu možete obratiti nadzornom tijelu Vašeg uobičajenog boravišta, Vašeg radnog mjesta ili sjedišta našeg društva. U Republici Hrvatskoj je nadzorno tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija), a kojoj svoju pritužbu u pisanom obliku možete uputiti na adresu, Martićeva 14, Zagreb ili putem e-maila na adresu: azop@azop.hr.

Prava ispitanika:

Kao ispitanik imate pravo:

 • da sukladno članku 15. Opće uredbe zahtijevate informacije o Vašim osobnim podacima koje je naše društvo obradilo, odnosno podnesete zahtjev za pristup podacima. Možete postaviti zahtjev radi dobivanja informacija o svrhama obrade podataka, o kategorijama osobnih podataka, o kategorijama primatelja kojima su priopćeni Vaši podaci ili kojima se oni priopćuju, o predviđenom razdoblju pohrane Vaših podataka, o postojanju prava na ispravak, brisanje i ograničavanje obrade ili prava na prigovor, o postojanju prava na pritužbu Agenciji, izvoru prikupljenih podataka ako oni nisu prikupljeni izravno od Vas, kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluke uključujući profiling i eventualno o relevantnim informacijama o njihovim detaljima;
 • da sukladno članku 16. Opće uredbe zatražite od našeg društva kao voditelja obrade ispravak netočnih ili dopune Vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas;
 • da sukladno članku 17. Opće uredbe zahtijevate brisanje Vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas, ako ne postoji potreba obrade tih informacija u cilju ostvarivanja prava na slobodno izražavanje mišljenja i na slobodu informacija, u cilju ispunjavanja pravne obveze kojom naše društvo kao voditelj obrade podliježe, iz razloga javnih interesa ili za postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • da prema članku 18. Opće uredbe zahtijevate ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, i to u slučaju ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, ili ako je obrada podataka nezakonita, a protivite se brisanju podataka, ili kada našem društvu kao voditelj obrade više nisu potrebni Vaši osobni podaci, ali Vi tražite postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako ste prema članku 21. Opće uredbe uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;
 • da sukladno članku 20. Opće uredbe Vaše osobne podatke, koje ste nam stavili na raspolaganje, primite u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ili da zahtijevate da navedene osobne podatke prenesemo drugom voditelju obrade;
 • da u slučaju da se obrada Vaših podataka temelji na privolu, istu u svakom trenutku, sukladno članku 7. stavku 3. Opće uredbe, na jednak način možete povući. Posljedica toga je, da mi obradu podataka, koja je bila temeljena na privoli, više ne smijemo nastaviti. Obavještavamo Vas da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
 • da Vas, sukladno odredbi članka 19. Opće uredbe, prema Vašem zahtjevu obavijestimo o svakom primatelju osobnih podataka kojeg smo obavijestili o ispravku ili brisanju Vaših osobnih podataka ili o ograničenju obrade podataka temeljem odredbe članka 18. Opće uredbe.

Ostvarivanje prava s Vaše strane kao ispitanika:

Vi sami odlučujete o korištenju Vaših osobnih podataka. Stoga, ako želite postaviti zahtjev za ostvarivanje nekog od gore navedenih prava u odnosu na naše društvo kao voditelja obrade, zahtjev možete postaviti putem elektronske pošte na adresu z.rakusa@bueho.hr. Molimo da u svrhu nedvojbene identifikacije dostavite informacije kako bi na nesporan način mogli utvrditi Vaš identitet, te da nam u konkretiziranju Vašeg zahtjeva pomognete odgovaranjem na pitanja naših nadležnih suradnika u pogledu obrade Vaših osobnih podataka. Molimo da u Vašem zahtjevu navedete, u kojoj ste ulozi (suradnik, kandidat za posao, dobavljač, kupac itd.) prema našem društvu i u kojem razdoblju ste s nama bili u kontaktu. Navedene informacije nam omogućavaju brzu obradu Vašeg zahtjeva.

Prigovor:

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe, ostvarujete pravo da sukladno članku 21. Opće uredbe uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ukoliko za to postoje razlozi koji proizlaze iz Vaše posebne situacije ili ako je Vaš prigovor usmjeren protiv obrade Vaših podataka u svrhu izravnog marketinga. U slučaju podnošenja prigovora zbog obrade za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u takve svrhe.

Ako želite koristiti Vaše pravo na prigovor, dovoljno je da isti pošaljete putem elektronske pošte na e-mail adresu z.rakusa@bueho.hr.

Razdoblje obrade (rokovi brisanja):

Sukladno važećim zahtjevima u vezi prava na zaštitu osobnih podataka naše društvo je, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke e) Opće uredbe, obvezno osobne podatke brisati, čim je svrha obrade Vaših osobnih podataka prestala postojati. U vezi navedenog, obavještavamo Vas da zakonske obveze čuvanja i zakonski rokovi čuvanja predstavljaju legitimno pravo za obradu osobnih podataka.

Naše društvo će u svakom slučaju Vaše osobne podatke pohraniti i čuvati do okončanja poslovnog odnosa ili do isteka važećih rokova garancije, jamstva ili zastare, kao i do okončanja eventualnih pravnih sporova, kod kojih podaci mogu biti potrebni kao dokazi, ili najmanje do isteka treće godine nakon zadnjeg kontakta s poslovnim partnerom.

Povrh toga se pridržavamo sljedećih rokova:

Računovodstvene i porezne odredbe:

 • sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, knjigovodstvene isprave se čuvaju kako slijedi:
  • isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno;
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu
  • najmanje 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene;
  • isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige
  • najmanje 11 godina od zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene;
  • poslovne knjige, i to dnevnik i glavna knjiga, te pomoćne knjige najmanje 11 godine od zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.
 • sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju se 10 godina od početka tijeka zastare, ako posebnim propisom nisu propisani dulji rokovi.
 • sva ostala računovodstveno – knjigovodstvena dokumentacija se čuva u rokovima koji su propisani zakonskim i/ili podzakonskim propisima.

Ugovorno pravo:

 • pored rokova čuvanja izdanih ili primljenih računa temeljem gore navedenih odredbi, naše društvo kao voditelj obrade će svu ostalu dokumentaciju u vezi svakog pojedinog ugovornog odnosa, a koja dokumentacija uključuje, ali se na ograničava na e-mailove, prepiske, narudžbenice i slično, čuvati u rokovima zastare propisanim odredbama Zakona o obveznim odnosima.
 • u slučaju da se u vezi nekog ugovornog odnosa vodi sudski postupak, naše društvo kao voditelj obrade će cjelokupnu dokumentaciju u vezi ugovornog odnosa čuvati do pravomoćne odluke u tome postupku.

Radni odnosi:

 • naše društvo kao voditelj obrade, evidencije o radnicima, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, čuvati će kao dokumentaciju trajne vrijednosti, dok će evidenciju o ostalim zaposlenicima (studentima, učenicima na strukovnom obrazovanju, radnicima na stručnom osposobljavanju, privremeno ustupljenim radnicima, osobama koje obavljaju rad za opće dobro) čuvati najmanje 6 godina od dana prestanka radnog odnosa.
 • evidencije o radnom vremenu radnika, naše društvo kao voditelj obrade, će čuvati najmanje 6 godina, a u slučaju kada imamo saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarivanje tih prava mogle biti relevantne i evidencije, iste ćemo čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.
 • sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, naše društvo kao voditelj obrade će navedene obračunske isprave čuvati najmanje 6 godina, a u slučaju kada imamo saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, iste ćemo čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.
 • ostalu dokumentaciju u vezi radnog odnosa, naše društvo će čuvati sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Prijenos osobnih podataka

Prijenos Vaših osobnih podataka trećim stranama u druge svrhe od onih navedenih u nastavku se ne vrši.

Naše društvo Vaše osobne podatke prosljeđuje primateljima, odnosno trećim stranama samo onda, kada:

 • ste Vi kao ispitanik, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe, dali izričitu privolu za isto,
 • je prijenos osobnih podataka, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe, nužan za potrebe legitimnih interesa našeg društva kao voditelja obrade, kao i za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i pritom ne postoji razlog za pretpostavku da imate opravdan interes za ne prosljeđivanje Vaših osobnih podataka,
 • je u pitanju slučaj, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke c) Opće uredbe, da je takav prijenos nužan radi poštivanja pravnih obveza našeg društva kao voditelja obrade, te
 • kada je prijenos, sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke b) Opće uredbe, nužan za izvršavanje ugovora u kojem ste Vi stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora .

Korištenje naše web stranice

a) Kada koristite našu web stranicu putem preglednika na Vašem krajnjem uređaju, određene informacije će biti automatski poslane poslužitelju naše web stranice. Navedene informacije se privremeno pohranjuju u tzv. Log datoteku. Sljedeće navedene informacije se pritom pohranjuju bez Vašeg sudjelovanja i čuvaju se do automatiziranog brisanja:

 • IP adresa računala koji šalje upit,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • ime i URL pozvane datoteke,
 • web mjesto s kojeg je dobiven pristup (referenti URL),
 • korišteni preglednik i eventualno operativni sustav Vašeg računala, te ime Vašeg davatelja internetskih usluga.

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Osiguranje neometane izgradnje veze web stranice,
 • Osiguranje praktičnog korištenja naše web stranice,
 • procjenu sigurnosti i stabilnosti sustava, kao i
 • Druge administrativne svrhe.

Pravna osnova za obradu takvih podataka proizlazi temeljem odredbe članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe. Legitimni interes našeg društva proizlazi iz gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Ni u kojem slučaju prikupljene podatke ne koristimo da bismo izvodili zaključke o Vama.

Povrh toga prilikom posjete našoj web stranici koristimo kolačiće (cookies) i analitičke usluge. Detaljnija objašnjenja o tome možete pronaći u točci „Kolačići“ u ovim informacijama o zaštiti osobnih podataka.

b) Prilikom korištenja kontaktnog obrasca

Kod pitanja svake vrste nudimo vam mogućnost, da s nama stupite u kontakt preko formulara koji je raspoloživ na web stranici. Pritom je nužno navesti ime i prezime, te važeću adresu elektronske pošte, kako bismo znali, od koga upit dolazi i da bismo mogli odgovoriti na njega. Daljnji osobni podaci mogu biti uneseni dobrovoljno.

Obradu podataka u svrhu stupanja u kontakt s našim društvom temeljimo sukladno odredbi članka 6. stavka 1. točke a) Opće uredbe, odnosno na temelju Vašeg dobrovoljnog pristanka, tj. privole. Osobni podaci koji su prikupljeni za uporabu kontaktnog obrasca će nakon obrade Vašeg upita biti automatski izbrisani.

Kolačići

Naša web stranica koristi kolačiće. To su male tekstualne datoteke, koje se postavljaju na Vašem krajnjem uređaju pomoću preglednika. One ne izazivaju nikakvu štetu.

Kolačiće koristimo za to da našu ponudu učinimo prikladnijom za korisnike. Neki kolačići ostaju memorirani na Vašem krajnjem uređaju, dok ih ne obrišete. Oni nam omogućuju da Vaš preglednik ponovo bude prepoznat prilikom sljedeće posjete.

Ako to ne želite, onda možete preglednik podesiti tako da Vas informira o postavljanju kolačića i da Vi to dopustite samo u pojedinačnim slučajevima.  Pri deaktivaciji kolačića funkcionalnost naše web stranice može biti ograničena.

Log datoteke poslužitelja (Server-Log-Files)

Poslužitelj web stranica prikuplja i automatski sprema određene podatke u tzv. Log datoteke poslužitelja, koje nam Vaš preglednik automatski prosljeđuje. To su slijedeći podaci:

 • Tip preglednika/Verzija preglednika
 • Operativni sustav
 • URL preporuke
 • Host naziv računala s kojeg se pristupa
 • Vrijeme upita poslužitelja

Ovi podaci se ne mogu dodijeliti određenim osobama. Spajanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne vrši. Pridržavamo pravo da ove podatke naknadno provjerimo, ako postoje konkretne sumnje na protuzakonitu uporabu.

Web analiza

Ova web stranica koristi funkcije web online analitike usluge Google Analytics. Ponuđač je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics koristi tzv. „Kolačiće“. To su tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Preko kolačića generirane informacije o Vašoj uporabi ove web stranice se po pravilu prenose na poslužitelj firme Google u SAD i tamo pohranjuju.

Naše društvo Google Analytics upotrebljava samo sa aktiviranom IP-anonimizacijom. To znači, da je na ovoj web stranici Vaša IP-adresa društva Google unutar država članica Europske Unije ili u drugim ugovornim državama tog ugovora o Europskoj gospodarskoj zoni prethodno skraćena. Samo u iznimnim slučajevima se potpuna IP-adresa prenosi na poslužitelja društva Google u SAD i tamo skraćuje. Po nalogu operatera ove web stranice Google će koristiti ove informacije, da bi izvršio evaluaciju web stranice, sastavio izvještaje o aktivnostima web stranice i da bi dodatne usluge povezane s korištenjem interneta pružio za operatera web stranice. IP-adresa proslijeđena u okviru Google Analytics od Vašeg preglednika neće biti povezana s drugim podacima od Google.

Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućem podešenjem softvera Vašeg preglednika. Naše društvo Vas međutim obavještava da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije te web stranice u punom obimu. Povrh toga možete registraciju podataka generiranih pomoću kolačića, koji se odnose na Vaše korištenje web stranice (uključujući Vašu IP-adresu) i prosljeđivanje u Google, te obradu tih podataka od strane Google-a spriječiti tako, što ćete učitati i instalirati Plugin preglednika koji je raspoloživ pod slijedećim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatne informacije o korištenju podataka u reklamne svrhe od strane Google, mogućnosti za podešavanje i ulaganje prigovora možete pronaći na web stranicama društva Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Upotreba podataka društva Google tijekom Vašeg korištenja web stranica ili aplikacija naših partnera”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Upotreba podataka u reklamne svrhe“), http://www.google.de/settings/ads („Upravljanje informacijama, koje Google koristi za prikaz reklama”) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Odredite koje reklame će vam Google prikazati”).

Sadržaji

Naša web stranica može sadržavati poveznice sa web stranicama trećih osoba (“eksterni linkovi“). Ovi eksterni linkovi podliježu odgovornosti odgovarajućih operatera. Büsscher Hoffmann d.o.o. nema nikakvog utjecaja na aktualne i buduće ustroje niti na sadržaje povezanih stranica. Postavljanje eksternih linkova ne znači, da dotični sadržaji predstavljaju sadržaje društva Büsscher Hoffmann d.o.o. Stalna kontrola eksternih linkova za društvo Büsscher Hoffmann d.o.o. nije moguća i ne može se očekivati, bez konkretnih ukazivanja na pravne prijestupe. U slučaju saznanja o pravnim prijestupima, takvi vanjski linkovi će biti odmah obrisani.

Elektronska pošta

Ako nam uputite upite preko elektronske pošte, Vaši će podaci, uključujući tamo navedenih podataka za kontakt, kod našeg društva biti pohranjeni za obradu upita i za slučaj dodatnih pitanja. Büsscher Hoffmann d.o.o. izričito upozorava na to, da prijenos podataka putem interneta (npr. kod komunikacije preko elektronske pošte) ima sigurnosne propuste i ne može biti potpuno zaštićeno od pristupa trećih osoba.

Komercijalno oglašavanje

Uporaba kontakt podataka našeg impresuma ili naše web stranice za komercijalno oglašavanje strogo je zabranjeno, osim ako u tu svrhu izdamo pisano odobrenje. Büsscher Hoffmann d.o.o. i sve osobe navedene na našoj web stranici se protive svakoj komercijalnoj uporabi njihovih navedenih podataka i prosljeđivanju istih.

Sigurnost osobnih podataka

Prilikom posjete našoj web stranici koristimo SSL-postupak (Secure Socket Layer) zajedno s najvišim stupnjem kodiranja, kojeg podržava Vaš preglednik. Po pravilu se pritom radi o 256 bit kodiranju. Ako Vaš preglednik ne podržava kodiranje sa 256 bita, umjesto toga koristimo 128-bit v3 tehnologiju. Da li se neka naša internet stranica prenosi u kodiranom obliku, možete vidjeti po zatvorenom ključu, odnosno simbolu lokota u donjem statusnom redu Vašeg preglednika.

Uostalom koristimo prikladne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, da bismo Vaše podatke zaštitili od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa od strane trećih osoba. Naše sigurnosne mjere se konstantno unaprjeđuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Aktualnost i promjena ovih informacija o zaštiti podataka

Zbog razvoja naše web stranice i njenih ponuda ili uslijed promijenjenih zakonskih odredaba ili odredaba odgovarajućih službenih organa može biti potrebno promijeniti ove informacije o zaštiti osobnih podataka. Aktualne informacije o zaštiti osobnih podataka u svakom trenutku možete pronaći na našoj web stranici pod i tiskati je.

Zagreb, dana 25.05.2018. godine

Büsscher Hoffmann d.o.o.

zastupano po:

Zoran Rakuša, direktor